Privacy Policy

Privacy

Bloqq gebruikt de door u opgegeven privé-gegevens uitsluitend voor de relatie met u. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt met uitzondering van uw gegevens die nodig zijn t.b.v de verzending (bijv. uw adres aan PostNL, zodat zij uw pakket kunnen bezorgen). Wij zijn persoonlijk tegen het gebruik van cookies om de gegevens van uw internetgebruik of overige gegevens te achterhalen voor commerciele doeleinden en vinden dat ongepast van bedrijven die dat wel doen.De enige cookies op deze site zijn de cookies die uw computer automatisch download t.b.v de werking van de site, zodat u bijv. de afbeeldingen kunt zien en op de menuknoppen kunt drukken. Vertrouwen en service zijn van groot belang, dus wij hechten er ook waarde aan om goed met uw gegevens om te gaan. U mag er met een gerust hart vanuit gaan, dat wij uw vertrouwen daarin belangrijk vinden.

Disclaimer.
 
Alle genoemde en weergegeven handelsnamen, handelsmerken, logo’s, beelden en afbeeldingen, informatie evenals de tekst, ontwerp en grafische mogelijkheden van deze website behoren tot het (intellectueel) eigendom of gebruiksrecht van Bloqq . Het is niet toegestaan de materialen op deze website op enigerlei wijze te wijzigen, reproduceren of openbaar ten toon te stellen, te gebruiken of te verspreiden voor enig publiek of commercieel doel zonder nadrukkelijke toestemming van de rechthebbende.
Bloqq handelt eveneens onder de naam Lichtpunt Nederland en is een geregistreerd merk onder depotnummer 1239439. Alle hieraan verbonden intellectuele rechten en dienstverlening in de klasse 9, 11 en 35 behoren toe aan Bloqq. Bloqq behoudt zicht het recht voor op te treden tegen misbruik van deze rechten in landen aangesloten bij de Europese Unie.
 
Onjuiste informatie en typefouten voorbehouden. Bloqq behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt.
De verplichtingen van Bloqq  ten aanzien van zijn producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten, waaronder deze zijn geleverd en niets op deze website kan worden opgevat als wijziging van dergelijke overeenkomsten. Bloqq geeft verder geen garanties met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de materialen, software of diensten op deze website. Bloqq kan te allen tijde zonder bericht wijzigingen aanbrengen in de materialen en diensten op deze website, of in de producten en prijzen die hierin worden vermeld. De materialen en diensten op deze website kunnen gedateerd zijn, en Bloqq staat niet garant voor het bijwerken van de materialen en diensten op deze site.
 
Koppelingen op deze website naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze website. Bloqq heeft niet al deze sites van derden gecontroleerd, beheert deze sites niet en is niet verantwoordelijk voor deze sites noch voor hun inhoud. De sites noch de informatie, software of andere producten of materialen op deze sites, noch enige resultaten die kunnen worden behaald met behulp van deze sites worden door Bloqq bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit websites van derden te bezoeken die zijn gekoppeld aan deze website, doet u dit volledig voor eigen risico.
Bloqq is geenszins verantwoordelijk voor weergegeven koppelingen naar, informatie over of informatie afkomstig van Bloqq op sites van derden.
Een site met een koppeling naar de website van Bloqq:
- Mag een koppeling bevatten maar geen inhoud van www.Bloqq.nl repliceren
- Mag geen browsermarkering of rand maken rondom inhoud van www.Bloqq.nl
- Mag niet impliceren dat Bloqq de site of de producten ondersteunt
- Mag de relatie tot Bloqq niet verkeerd voorstellen
- Mag geen verkeerde informatie geven over producten of diensten van Bloqq
- Mag hier afgebeelde logo’s en handelsnamen niet gebruiken, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de rechthebbende
- Mag geen inhoud bevatten die kan worden beschouwd als smakeloos, aanstootgevend of controversieel, en mag alleen inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijdsgroepen.
 
Bloqq noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.
Voor gevolgen van foutieve prijzen veroorzaakt door de server of door hackers, computervirussen en dergelijke kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.